EN: INTRODUCTION TO INFORMATION EXCHANGE (ISO 19650) IN CONSTRUCTION AND BIM

Information management is one of the most useful competency in construction business.  6 hours is enough to understand its principles and to start organisational improvement!

Training objectives

Objective of the course is to introduce essential rules of information exchange in construction process to help organizational transition to new standards. The training primarily focuses on the ISO 19650-1 and ISO 19650-2; Information Management using BIM during design and construction phase. Future use of information during the Facility Management process will also be briefly covered

Training units:

 • Main terminology used by ISO 19650
 • Essentials of BIM project environment.
 • BIM Standards and documentation BIM execution plan, Level of Development, basics of ISO 19650-1/2
 • BIM specific roles and responsibilities
 • BIM and Information Management

Prerequisites:

General knowledge about design and execution processes in construction.

General info:

 • Duration – 6h
 • Price- 200€+vat per person. For organised groups please ask for an offer.
 • Language – English /Polish

PL: WPROWADZENIE DO WYMIANY INFORMACJI (ISO19650) W BUDOWNICTWIE Z BIM

Zarządzanie informację jest jednyą z najbardziej przydatnych umiejętności w procesie budowlanym. Wystarczy 6 godzin aby opanować jego podstawy i rozpocząć udoskonalanie organizacji.

Cele szkolenia:

Celem kursu jest przedstawienie najistotniejszych zasad wymiany informacji w procesie budowlanym i pomoc w transformacji do nowych standardów. Szkolenie jest skoncentrowane na zarządzaniu informacją według ISO 19650-1 i ISO 19650-2 w czasie fazy projektowej i wykonawczej. Użycie informacji na etapie Zarządzania i utrzymania obiektu zostanie również krótko omówione.

Bloki programowe:

 • Terminologia użyta w ISO 19650
 • Podstawy środowiska projektowego BIM.
 • i dokumenty BIM: Plan Wykorzystania BIM (BEP), Poziom uszczegółowienia modeli (LOD), Podstawy ISO 19650-1/2
 • Role w zespole i odpowiedzialność związane z BIM
 • BIM i Zarządzanie Informacją

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o procesach projektowania i zarządzania w budownictwie.

Informacje ogólne:

 • Czas trwania szkolenia – 6 godzin.
 • Cena- 200€+vat za osobę. Zapytaj o ofertę dla zorganizowanych grup.
 • Język – polski albo angielski