Holistic approach to Client’s needs

EN:

Whom do we work with?

Our management consulting services are addressed to clients related to construction industry, because this is our background. We are also open to help resolving other design and project management problems not related to construction.

In general, we are more comfortable  to work with project-oriented clients than with production businesses.

Areas of management consulting.

We offer personalized approach based on hands on experience.

During our practice we have identified 5 areas where our consulting service helps the most.

  • Information management including Common Data Environment (CDE) solutions
  • Risk identification
  • Application of lessons learned
  • Innovation and technology
  • Use BIM in Organisation

We are analytical, curious and do not shy form analysing complex problems requiring technical background.

Every area is a subject to analytical thinking taking into consideration holistic approaches to the client functioning methods of work.

Methods of work.

Every consulting project we commit to, starts from intense familiarization with the client’s organization. We ask questions – plenty of questions!

Based on results of above stage our client is provided with individual plan of action and diagnoses helping to establish the root cause of the problem. The diagnose may be the product itself or may allow us to provide recommendations leading to the resolution of the identified problems

The end result of the service is development of skillset and processes within Client’s organization which would help them to avoid similar problem in the future.

PL:

Z kim pracujemy?

Nasze usługi doradztwa w zakresie zarządzania kierujemy do klientów związanych z branżą budowlaną, bo z niej pochodzimy. Jesteśmy również otwarci na pomoc w rozwiązywaniu innych problemów związanych z projektowaniem i zarządzaniem projektami niezwiązanymi z budową

Podsumowując – Lepiej czujemy się pracując z klientami związanymi z działalnością projektową niż z firmami produkcyjnymi.

Consulting areas

Oferujemy spersonalizowane podejście oparte na praktycznym doświadczeniu.

W trakcie naszej praktyki zidentyfikowaliśmy 5 obszarów, w których nasza usługa doradcza pomaga najbardziej:

  • Zarządzanie informacjami, w tym rozwiązania Common Data Environment (CDE)
  • Identyfikacja ryzyka
  • Wprowadzanie w życie wniosków z zebranych doświadczeń
  • Innowacje i technologia
  • Wykorzystanie BIM w organizacji

Jesteśmy analityczni, ciekawi i nie obawiamy się pracować nad złożonymi problemy wymagającymi technologicznego doświadczenia.

Każdy obszar podlega analitycznemu myśleniu z uwzględnieniem holistycznego podejścia do metod pracy klienta.

Metody pracy.

Każdy projekt doradczy, w który się angażujemy, zaczyna się od intensywnego zapoznania się z organizacją Klienta. Zadajemy pytania – mnóstwo pytań!

Na podstawie wyników powyższego etapu klient otrzymuje indywidualny plan działania i diagnozę pomagające ustalić przyczynę problemu. Diagnoza może być produktem ostatecznym lub podstawą do przedstawienie zaleceń prowadzących do rozwiązania zidentyfikowanych problemów

Efektem końcowym usługi jest rozwój umiejętności i procesów w organizacji Klienta, które pomogą mu uniknąć podobnych problemów w przyszłości.