You are currently viewing EN: Access to Information and CDE in Digital Construction / PL: Dostęp do informacji i CDE w budownictwie cyfrowym
Right information at the Right time

EN: Access to Information and CDE in Digital Construction / PL: Dostęp do informacji i CDE w budownictwie cyfrowym

Access to Information and CDE in Digital Construction

EN:

Access to Right Information at the Right Time is crucial in effective decision making process at all levels of any organization. Difficulty in locating the most up to date documents are not only delaying the work of design team but can also lead to costly mistakes on site. With growing pressure on the efficiency, Construction Industry is rapidly adopting methods of management developed in other branches of industry as Agile and Lean.

Out of the need to process large quantities of documents according to constantly optimised workflows the idea of web or network-based document management systems were born.

Over the years the names describing various tools varied, with CDE (Common Data Environment) being the most common recently.

In order to set up an efficient CDE structure, the expertise in information management specific for construction industry is essential. Success of the CDE implementation depends on purposeful arrangement of project and business processes. The method of CDE arrangement mirrors all strategic decisions and those impact on information management.

In Project-BIM we know from our hands on experience that the technology works for the benefit of the project only if the information management process is analysed and designed. The level of project information requirements is not related to its size but to its complexity.

PL:

Dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie ma kluczowe znaczenie dla skutecznego procesu podejmowania decyzji na wszystkich poziomach każdej organizacji. Trudności w odnalezieniu najbardziej aktualnych dokumentów nie tylko opóźniają prace zespołu projektowego, ale mogą również prowadzić do kosztownych błędów na budowie. Wraz z rosnącą presją na wydajność, Budownictwo szybko przyjmuje metody zarządzania opracowane w innych gałęziach przemysłu, takich jak Agile i Lean.

Z potrzeby przetwarzania dużych ilości dokumentów zgodnie ze stale optymalizowanymi przepływami pracy narodziła się idea internetowych lub sieciowych systemów zarządzania dokumentami.

Z biegiem lat nazwy opisujące różne narzędzia zmieniały się, przy czym ostatnio najpopularniejszym jest CDE (Common Data Environment).

W celu stworzenia wydajnej struktury CDE niezbędna jest wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania informacjami specyficzna dla branży budowlanej. Sukces wdrożenia CDE zależy od celowego uporządkowania procesów projektowych i biznesowych. Metoda aranżacji CDE odzwierciedla wszystkie strategiczne decyzje i te, które wpływają na zarządzanie informacjami.

W Project-BIM wiemy z własnego doświadczenia, że ​​technologia działa na korzyść projektu tylko wtedy, gdy proces zarządzania informacjami jest analizowany i zaprojektowany. Poziom wymagań dotyczących informacji o projekcie nie jest związany z jego rozmiarem, ale z jego złożonością.