EN: INFORMATION MANAGEMENT IN BIM PROJECTS (ISO 19650)

This course is designed to prepare participants to improve the Information Management processes on project level in construction industry. The training takes 14 intense hours dedicated to rise efficiency of BIM projects.

Training objectives:

The course provides practical knowledge about Information Management Processes following ISO 19650-1 and ISO 19650-2. Participants can apply them to projects in their organizations almost immediately. The course explores in details BIM project environment and structures of the BIM workflow. Significant part of the training is dedicated to creation of project BIM standards and documents such as: Precontract and Post Contract BIM Execution Plans, Information Requirements, Level of Development (LOD) requirements for projects and organisations. Workshop simulating process of the standards preparation is the integral part of the syllabuses. Discussions about all training units are supported by real project stories from the trainer experience.

Training units:

 • Main terminology used by ISO 19650,
 • Objectives of Information Management in construction,
 • Essentials of Information Requirement documents,
 • Phasing of Information Delivery,
 • Information Delivery Team – roles and responsibilities,
 • Design Management and Information Exchange,
 • Information exchanged planning in BIM project,
 • Design management processes,
 • Information exchange documents: Information Requirements, BIM execution plan: pre and post contract, Level of information development,
 • Common Data Environment- tool and structure.

Prerequisites:

 • General knowledge about design and execution processes in construction.
 • General knowledge about project management principles.
 • General knowledge about BIM workflows.

General info:

Duration – 14h (2 or 3days)

Price- 350€+vat per person. Ask for an offer for internal company training.

Language – English/Polish

PL: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROJEKTACH BIM

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do usprawnienia procesów zarządzania informacją na poziomie projektu w branży budowlanej. Szkolenie trwa 14 intensywnych godzin poświęconych zwiększeniu wydajności projektów BIM.DZANIE INFORMACJĄ W PROJEKTACH BIM

Cele szkoleniowe:

Kurs dostarcza praktyczną wiedzę na temat procesów zarządzania informacjami zgodnie z ISO 19650-1 i ISO 19650-2. Uczestnicy mogą niemal natychmiast zastosować ją w projektów w swoich organizacjach. Kurs opisuje szczegółowo środowisko projektu BIM i struktury współpracy z BIM. Znaczna część szkolenia poświęcona jest tworzeniu standardów BIM projektu i dokumentów takich jak: Plany realizacji BIM przed zawarciem umowy i po zawarciu umowy, Wymagania informacyjne, wymagania poziomu rozwoju (LOD) dla projektów i organizacji. Warsztat symulujący proces przygotowania standardów jest integralną częścią programu szkolenia. Dyskusje na temat wszystkich działów szkolenia są ilustrowane przy pomocy prawdziwych historii projektów z doświadczenia trenera.

Bloki programowe:

 • Główna terminologia użyta w ISO 19650.
 • Cele Zarządzania Informacją w budownictwie.
 • Podstawy Dokumentacji Wymagań Informacyjnych.
 • Fazy i etapy dostarczania informacji.
 • Zespół dostarczający informacje – role i obowiązki.
 • Zarządzani, koordynacja projektów i wymiana informacji.
 • Planowanie wymiany informacji w projektach BIM.
 • Design Management jako proces.
 • Dokumenty wymiany informacji: wymagania informacyjne (IR), plan wykonania BIM (BEP): przed i po zawarciu umowy, poziom rozwoju informacji (LOI).
 • Wspólne środowisko danych (CDE) – narzędzie i struktura.

Wymagania wstępne:

 • Ogólna wiedza o procesach projektowania i zarządzania w budownictwie.
 • Ogólna wiedza o zasadach zarządzania projektami.
 • Ogólna wiedza o pracy w BIM.

Informacje ogólne:

Czas trwania szkolenia – 14godzin (2 albo 3 dni)

Cena – 350€+vat za osobę. Zapytaj o ofertę dla firmowych szkoleń wewnętrznych.

Język – polski albo angielski