EN:

The pandemic taught us that providing the training online may be efficient and as productive as personal meetings so we do both.

However, we have pre-arranged versions of our training sessions (please see the list under) our experience shows that short prior meeting with the client allows us to use the time more efficiently.

We recommend to contact us regarding training sessions customized to the client requirements

The scope of our training covers:

  • Information management in construction according to ISO 19650
  • All aspects of BIM implementation for organizations and for projects
  • Digitalization roadmap for construction businesses.
  • Practical approach to Lean and Agile in construction

PL:

Pandemia nauczyła nas, że prowadzenie szkoleń online może być skuteczne i tak samo wydajne jak spotkania osobiste, więc robimy jedno i drugie.

Jakkolwiek mamy przygotowane programy szkoleń (patrz lista poniżej) z naszego doświadczenia wynika, że krótkie wcześniejsze spotkanie z klientem pozwala nam efektywniej wykorzystać czas.

Zalecamy kontakt w sprawie szkoleń dostosowanych do wymagań klienta.

Zakres naszych szkoleń obejmuje:

  • Zarządzanie informacją w budownictwie zgodnie z ISO 19650
  • Wszystkie aspekty wdrażania BIM dla organizacji i projektów
  • Mapa drogowa cyfryzacji dla firm budowlanych.
  • Praktyczne podejście do Lean i Agile w budownictwie

EN: Predefined training programs

Introduction to information management (ISO 19650) in construction

Information management is one of the most useful competency in construction business.  6 hours is enough to understand its principles and to start organisational improvement!

PL: Oferowane szkolenia

Wprowadzenie do zarządzania informacją (ISO 19650) w budownictwie

Zarządzanie informację jest jedną z najbardziej przydatnych umiejętności w procesie budowlanym. Wystarczy 6 godzin aby opanować jego podstawy i rozpocząć udoskonalanie organizacji.

Information Management in BIM projects (ISO 19650)

This course is designed to prepare participants to improve the Information Management processes on project level in construction industry. The training takes 14 intense hours dedicated to rise efficiency of BIM projects.

Zarządzanie Informacją w projektach BIM (ISO 19650)

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do usprawnienia procesów zarządzania informacją na poziomie projektu w branży budowlanej. Szkolenie trwa 14 intensywnych godzin poświęconych zwiększeniu wydajności projektów BIM.

BIM in construction project management- essentials

The training is design as an introduction to use of BIM from project management perspective. Essentials of BIM implementation are covered during the 6 hours session.

BIM w zarządzaniu projektami budowlanymi- podstawy

Szkolenie jest zaprojektowane jako wprowadzenie do wykorzystania BIM z perspektywy zarządzania projektami. Podstawy implementacji BIM w firmach są ujęte w 6’ogodzinnym programie.

Managing the implementation of Building Information Modeling (BIM) in the organization and construction project.

The 2 days training prepares for managing change in an organization, which is the implementation of BIM from the perspective of processes, standards and documentation, regardless of the software used.

Zarządzanie wdrożeniem Building Information Modeling (BIM) w organizacji i projekcie budowlanym.

2-dniowe szkolenie przygotowuje do zarządzania zmianą w organizacji jaką jest wdrożenie BIM z perspektywy procesów, standardów i dokumentacji, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania.