EN:Managing the implementation of Building Information Modeling (BIM) in the organization and construction project.

The 2 days training prepares for managing change in an organization, which is the implementation of BIM from the perspective of processes, standards and documentation, regardless of the software used.

Training objectives:

– Preparation of participants for the role of a BIM (Building Information Modeling) implementation leader in an organization involved in construction projects.
– The training prepares for managing change in an organization, which is the implementation of BIM from the perspective of processes, standards and documentation, regardless of the software used. – The different types and applications of the software are discussed during the training.
– Systematisation of knowledge about BIM Implementation depending on the type of organization (investor or developer, architectural designer, industry designer, general contractor or subcontractor).
– Summarizing of the method of formulating the assumptions and goals of BIM implementation depending on the specific needs of the organization and the project.
– Introducing  participants to the methods of software selection and BIM information exchange methods

Training units:

 • A few words about BIM
 • BIM in the organization
 • BIM implementation process
 • A few words about change management
 • Planning of BIM implementation
 • Assessment of the organization in which the implementation is to take place.
 • Identifying the requirements and goals specific to the organization
 • Selection of optimal cooperation processes
 • Software selection
 • Team building
 • Communication in BIM
 • Document and Standards in BIM

Prerequisites:

 • General knowledge about design and execution processes in construction.
 • General knowledge about project management principles.

General info:

Duration – 14h (2days)

Price – 350€+vat per person. Ask for an offer for internal company training.

Language – Polish or English

PL: Zarządzanie wdrożeniem Building Information Modeling (BIM) w organizacji i projekcie budowlanym.

2-dniowe szkolenie przygotowuje do zarządzania zmianą w organizacji jaką jest wdrożenie BIM z perspektywy procesów, standardów i dokumentacji, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania.Cele szkoleniowe:

Cele szkoleniowe:

– Przygotowanie uczestników do roli lidera wdrożenia BIM (Building Information Modelling) w organizacji zaangażowanej w projekty budowlane.
– Szkolenie przygotowuje do zarządzania zmianą w organizacji jaką jest wdrożenie BIM z perspektywy procesów, standardów i dokumentacji, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania. – Różne typy i zastosowanie oprogramowania są omawiane w czasie szkolenia.
– Usystematyzowanie wiedzy na temat Implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji (inwestor lub deweloper, projektant architektoniczny, Projektant branżysta, generalny wykonawca lub podwykonawca).
– Przybliżenie metody formułowania założeń i celów implementacji BIM w zależności od specyficznych potrzeb organizacji i projektu.
– Zapoznanie uczestników z metodami wyboru oprogramowania i metod wymiany informacji BIM

Bloki programowe:

 • Kilka słów o BIM
 • BIM w organizacji
 • Proces wdrożenia BIM
 • Kilka słów o zarządzaniu zmianą
 • Planowanie wdrożenia BIM
 • Ocena organizacji, w której wdrożenie ma nastąpić.
 • Określenie wymagań i celów specyficznych dla organizacji
 • Dobór optymalnych procesów współpracy
 • Dobór oprogramowania
 • Tworzenie zespołu
 • Komunikacja w BIM
 • Dokument i Standardy w BIM

Wymagania wstępne:

 • Ogólna wiedza o procesach projektowania i zarządzania w budownictwie.
 • Ogólna wiedza o zasadach zarządzania projektami.

General info:

Czas trwania szkolenia – 14godzin (2 dni)

Cena – 350€+vat za osobę.  Zapytaj o ofertę dla firmowych szkoleń wewnętrznych.

Język – polski albo angielski